بر روشنی ماه دلیل آمده است

بر کعبه عاشقان خلیل آمده است

این مولد آسمانی کیست کز او

بوی پر و بال جبرئیل آمده است

 

شاعر: محمود تاری (یاسر)