بر درد دل خلق طبیب است حسن

خود گر چه ز درد غم نصیب است حسن

مهدی به کنار تربتش میگرید

تا خلق نگویند غریب است حسن

 

شاعر: سید محمد رستگار