برخیز که ماه انجمن، پیدا شد

سیمای امام ممتحن، پیدا شد

در ماه خدا، تجلی حسن ازل

در صورت و سیرت حسن، پیدا شد

 

شاعر: دکتر قاسم رسا