آقا تقی و بقیّه‌ی برادران زمینه را برای عملیّات والفجر ۸ آماده می‌کردند و در آن فصل سال در اهواز، باران‌های شدید می‌بارید و از سقف دو اتاق نشیمن خانه‌ی ما آب می‌ریخت.

هر دفعه که این مسئله را به آقا تقی می‌گفتم، آقا تقی در جواب می‌گفت: «این هم یکی از مشکلات و سختی‌های جنگ است.»

باید برای رضای خدا صبر کرد.


 

منبع: کتاب رسم خوبان ۴ ـ صبر و استقامت ـ صفحه‌ی ۹۰ / سیرت رضوانی، ص ۴۶٫