ما دوستدار علم نیستیم؛ چون علم به کام ما شیرین نیست، همانند مریضى که دهان او آفت دارد و شیرینى به کامش تلخ است، ما نیز همین گونه هستیم، لذا طعم شیرینى علم را احساس نمى  کنیم و لذّت علم را نمى چشیم و آن چنان که باید طالب و تشنه  ى آن نیستم، به عکس مال و ثروت دنیا صاحب کشف اللثام ـ رحمه  اللّه  ـ در سنین پانزده سالگى مى  نویسد که: خیلى از کتاب ها از جمله کشف اللثام را تألیف کردم و از مرحوم فخرالمحققین و یا دیگرى(تردید از نگارنده است ) نقل شده که: در سنین کودکى براى او فتح باب شده، ولى آفات روزگار مانع بقا و ادامه  ى آن حالت شده است. شاگردى در وقت احتضار، مسأله  ى ارث اجداد ثمانیه را از استاد خود سؤال مى  کرد و مى  گفت: بدانم و بمیرم بهتر از آن است که ندانسته بمیرم!

منبع: کتاب در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت- جلد۱ / محمد حسین رخشاد