اگر مردی زمان تولّد خانم‌های نامحرم را به یاد داشته باشد، باید ببینیم که مشکل کجاست؟! یک موقع ممکن است مشکل در توجّه خانواده به آن زن باشد؛ مثلاً آن خانم ویژگی هایی دارد که خانواده بیشتر درباره‌ی او صحبت می‌کنند و همین باعث شده است که بیشتر مورد توجّه قرار بگیرد. 

همچنین ممکن است خود مرد به زنان دیگر بیشتر توجّه داشته باشد؛ خیلی از خانم‌ها در مشاوره به ما می‌گویند: وقتی من به آرایشگاه می‌روم و بر می‌گردم، همسرم به من توجّه نمی‌کند؛ امّا وقتی به خیابان می‌رود، در مورد رنگ و آبروی خانم‌های دیگر نظر می‌دهد. ما به آن‌ها می‌گوییم شوهر شما در چشم چرانی مهارت پیدا کرده است، امّا در توجّه به زن خود مهارت ندارد؛ دلیل آن‌هم این است که او در نوجوانی یاد گرفته است که به خیابان برود و دختران را دید بزند، ولی هیچ موقع در خانه ندیده است که پدر از مادر تعریف کند.