بعضی ها گمان می کنند در دستگاه خدا هم می شود زرنگی کرد؛ خیال می کنند اگر یک نمازی بخوانند و روزه ای بگیرند و محاسن بگذارند و انگشتر عقیق دردست کنند، اهل بهشت هستند و دیگر هرکاری کردند مهم نیستهرچقدر هم ظلم و ستم وناحقی بجا آورند، مهم نیستمتاسفانه بعضی از متدینین، اعمال نیک خود را با گناهان از بین می برندتا از مسجد و هیئت به منزل می آید با همسر وفرزندان بدخلقی می کند و تن آنها را می لرزاند! به مومنین تهمت می زند و غیبت می کند! و… عزیزان سیئات با حسنات نمی سازد و آن را از بین می بردباید خیلی مواظب اعمال خود باشیم.