یکی از بچّه‌ها پوتین‌های رزمنده‌ها را مرتّب می‌کرد. به او گفت: «چرا پوتین‌های تو با هم یکی نیست.»

گفت: «این‌ها بیت المال است گاهی از یک جفت پوتین یکی خراب می‌شود و دیگری هنوز سالم است، لذا جفت‌های سالم را من گرفتم تا استفاده بشود. هدف رضایت خداست. ممکن است لباس‌هایمان ناخالصی داشته باشد. دعا کنید در اعمالمان خلوص داشته باشیم.»[۱]

تقوای مالی، شهید غلامرضا رسولی‌پور، ص ۷۱٫


[۱]. حدیث شهود، ص ۱۶۸٫