ای خرمن احساس پر از خوشه ی تو

ای صبر و وفا ناب ترین توشه ی تو

گفتی که نخوانید مرا  ام بنین

قربان غم چار جگر گوشه ی تو

شاعر: شفق خراسانی