ای اختر فضائل و ای آسمان صبر!
ای زینب ای به گلشن دین، باغبان صبر!

گر شد حسین تشنه جگر قهرمان عشق
نازم به همتت! که توئی قهرمان صبر

گشتی تو سرفراز که در دشت کربلا
دادی چنان که خواست خدا، امتحان صبر

در حیرتم که صبر تو را وصف، چون کنم؟

کلک زبان بریده نداند، بیان کند

 

توصیف صبر توست مگر آن چه حق، نزول
فرموده در کتاب مقدس به شأن صبر

دوران زندگانی هر کس، زمان اوست
دوران زندگیّ تو باشد، زمان صبر

ای یادگار فاطمه! تا روز رستخیز
عاجز به وصف صبر تو باشد، زبان صبر

کردی تو صبر تا که ظفر یافتی به خصم
آری ظفر همیشه رود، هم عنان صبر

«
خسرو» به یاد صبر فراوانت اوفتد
در هر کجا که گفته شود داستان صبر

 

شاعر: سیّد محمّد خسرونژاد