ای گفته خدای تو ثنای تو حسن

وی شهر مدینه کربلای تو حسن

فردای جزا کور نگردد محشور

چشمی که بگرید از برای تو حسن

 

شاعر: سید محمد رستگار