ای ماه ز حسن خلق تو یافته بهر

پرمشک ز عطر خلق تو جمله ی دهر

وز هر دو جهان کجا توان برد این قهر

کان آب حیات را بکشتند به زهر

 

شاعر: شیخ فریدالدین عطار