ای اهل مدینه فتنه بنیان مکنید

بر آل علی این همه عصیان مکنید

گر لاله نریزید به تابوت حسن

 شرمی ز رسول، تیر باران مکنید

 

شاعر: سید رضا مؤید