۱ -گمراه کردن انسان ها

 

۲ – دعوت انسان ها به اعمال خرافی و بدعت ها.

 

۳ – وادار ساختن انسان ها به تغییر و تبدیل در آفرینش خدا، از اهداف و برنامه هایی است که در قرآن به شیطان نسبت داده شده است.

 

پاسخ تفصیلی

قرآن کریم در آیات ۱۱۸ – ۱۲۰ سوره نساء به اهداف و برنامه های شیطان درباره ی انسان اشاره دارد. هنگامی که خداوند شیطان را به خاطر سرپیچی از رحمت خویش دور کرد، شیطان سوگند یاد کرد چند طرح و برنامه را درباره ی انسان اجرا کند:

 

۱ – گمراه کردن انسان ها (کسانی که سرپرستی شیطان را پذیرفته اند) از راه سرگرم کردن به آرزوهای دور و دراز.

 

۲ – دعوت انسان ها به اعمال خرافی و بدعت ها.

 

۳ – وادار ساختن انسان ها به تغییر و تبدیل در آفرینش خدا، از طریق راه کارهای فریب کارانه، جایگزین کردن صفات زشت و ناپسند به جای فطرت سالم انسانی.

 

خداوند در این آیات پس از بیان تخریب های شیطانی هشدار می دهد که اطاعت و پیروی از چنین عنصری (شیطان) خسارت بزرگی را به دنبال دارد. «… و من یتخذ الشیطان ولیاً من دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً». [۱](… و هر کس شیطان را دوست بگیرد – نه خدا را – بی گمان زیان می بیند، زیانی آشکار). و بدانید که شیطان هر چه وعده می دهد، دروغی بیش نیست. از چیزهای خوش، ظاهری را به شما عرضه می کند که باطن آنها فلاکت و سقوط است. [۲]

 

 

 

منبع:اسلام کوئست


پی نوشت:

 

[۱] قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۱۱۹.

[۲] بهرام پور، ابوالفضل، نسیم حیات، ص ۱۸۷ – ۱۸۸.