«والمعروف أنّ علیّاً أخذ العلم عن أبی بکر»( منهاج السنّه: ۵/۵۱۳٫). آن چه مشهور است على علم را از ابوبکر فرا گرفته است.
همچنین گفته: «وقد جمع الشافعیّ ومحمّد بن نصر المَرْوَزی کتاباً کبیراً فیما لم یأخذ به المسلمون من قول علیّ لکون قول غیره من الصحابه أتبع للکتاب والسنّه»( منهاج السنّه: ۸/۲۸۱٫)
شافعى و مَرْوَزى در کتابى بزرگ مواردى که مسلمانان به گفتار على عمل نکرده اند را جمع آورى کرده اند، چون گفتار صحابه غیر از على به قرآن و سنّت نزدیکتر بوده است.
«عثمان قد جمع القرآن کلّه بلا ریب، و کان أحیاناً یقرؤه فی رکعه واحده، وعلیّ قد اختلف فیه هل حفظ القرآن کلّه أم لا؟»( منهاج السنّه: ۸/۲۲۹).

عثمان قرآن را جمع کرد و بعضى از اوقات تمام قرآن را در یک رکعت نماز قرائت مى کرد، ولى در این که على تمام قرآن را حفظ بود یا نه، اختلاف است.

 

 

منبع:پرسمان