در روایتى از امام باقر (علیهالسلام) نقل شده که به جابر بن یزید فرمود: گویا گمان مىکنى خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و گمان مىبرى که خداوند بشرى غیر از شما نیافریده است؟ آرى به خدا قسم خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عالمها و آدمها هستى.[۱]

برخى از اندیشمندان اسلامى بر اساس این روایات معتقدند: «آدم (علیهالسلام)» نخستین انسانى نبوده که گام بر روى کره خاکى نهاده است؛ بلکه قبل از او انسان نماها یا انسانهاى دیگرى بودهاند که به دلایل نامعلومى، نسلشان منقرض گشته است.[۲]

اما در خصوص خلقت آدم، دیدگاههاى گوناگونى مطرح شده است؛ از جمله:

۱ – پیش از حضرت آدم، هیچ موجودى از آدم یا شبیه آدم وجود نداشته و حضرت آدم به طور مستقل خلق شده است.

۲ – پیش از حضرت آدم، بشرى وجود داشته؛ ولى تکامل نایافته بود و به هر دلیل نسل او از میان رفته و منقرض شده است و حضرت آدم بدون ارتباط نسلى با پیشینیان، آفریده شده است.

۳ – پیش از حضرت آدم، آدمهایى وجود داشتند که تکامل نایافته بوده و از میان نرفتند؛ بلکه در بستر تکامل خود به مرحله انسانیت رسیده و حضرت آدم نخستین انسان و نخستین پیامبر از نسل همه آنان بوده و به طور مستقل خلق نشده است.[۳]

از ظاهر آیات قرآنى به دست مىآید که سرسلسله نسل موجود انسانى حضرت آدم (علیهالسلام) و همسرش حوا بوده است و افراد نسل آن دو بر اثر نطفههایى که در رحم مادرانشان گشنیده مىشود، ایجاد مىشوند. اما اینکه خود آدم چگونه پیدا شده، از جمع آیات به این نتیجه مىرسیم که حضرت آدم (علیهالسلام)بدون پدر و مادرى بشرى؛ بلکه از عناصر خاکى و روحى الهى ایجاد شده است.

بنابراین اگر شواهدى دالّ بر وجود موجوداتى شبیه انسان، در زمانهاى بسیار دور پیدا شده باشد، منافاتى با این ندارد که انسانهاى فعلى از نسل آدم و حوا باشند و آن دو از نسل انسانها یا انسان نماهاى گذشته نباشند. در علم امروز هم اثبات نشده که انسانِ موجود، از نسل شبه انسانهاى نئاندرتال یا کرومانیون است.

 

پرسش و پاسخ ها «راز آفرینش» / مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

 

پی نوشت ها


[۱] – خصال، ج ۲، ص ۴۵۰ و نیز بحارالانوار، ج ۶۳، ص ۸۳ – ۸۲٫

[۲] – منشور جاوید، جعفر سبحانى، ج ۴، ص ۹۴؛ قاموس قرآن، سیدعلى اکبر قریشى، ج ۱، و ۲، صص ۵۰ – ۴۹٫

[۳] – نگا:

الف. بازخوانى قصه خلقت انسان، حسن یوسفى اشکورى؛

ب. آفرینش و انسان، علامه محمد تقى جعفرى؛

پ. معارف قرآن، ج ۳ – ۱، علامه محمد تقى مصباح یزدى؛

ت. مبانى انسان شناسى در قرآن، عبدالله نصرى؛

ث. قرآن، طبیعت و تکامل، مهدى بازرگان؛

ج. خلقت انسان، یدالله سحابى؛

ح. داروینیسم یا تکامل انواع، جعفر سبحانى؛

خ. تکامل در قرآن، على مشکینى؛

د. موضع علم و دین در خلقت انسان، احد فرامرز قراملکى