امشب که نشاط حلقه زد بر در ما

الطاف خداست سایهاش بر سر ما

بر جمله امم اگر ببالیم رواست

گردیده پدر بزرگ پیغمبر ما

 

شاعر: سید محمد رستگار