امشب همه جا شمیم اهلالبیت است

واین رایحه از نسیم اهلالبیت است

میلاد امام مجتبی آمده است

چشم همه بر کریم اهلالبیت است

 

شاعر: سید محمد رستگار