شکی نیست که امر به معروف واجب است، وجوب آن در عقیده معتزله و امامیه به حکم عقل است، امّا در عقیده اشاعره و وهابیت به حکم شرع است، یعنی اگر شرع بر آن تصریح نمی کرد، واجب نبود و در هر صورت، نتیجه واحد است.
با این حال، ملاحظه می شود که وهابیت نماز پشت سر فاسق فاجر را جایز می دانند – آنطور که در رسائل عملیه نه گانه ص ۱۵۰ آمده – و این به معنی تشویق منکری است که با حکم وجوب نهی از آن قابل جمع نیست.
به طور کلی در باره عقیده وهابیت به امر به معروف و نهی از منکر باید گفت که این فرقه ضاله تنها در ظاهر و آنهم برای اهداف خاص خود دست به سختگیریهای افراطی آنهم در برخی نقاط و مکانها می زنند اما اگر به عمق وجودی آنها دقت شود ملاحضه خواهیم کرد که چه فساد و بی بند و باری در جامعه وهابیت وجود دارد.

 

 

منبع:پرسمان