امروز بهر که بنگری شادان است

مهمان خدا و سفره احسان است

میلاد امام مجتبی باشد و هم

نابودی عبدالملک مروان است

 

شاعر: سید محمد رستگار