معمولاً بچّه‌ها از کسی الگو می‌گیرند که نزد آن‌ها شخصیّت محبوبی داشته باشد. همان‌طور که می‌دانید پسرها در طول روز بیشتر با مادرشان هستند؛ لذا ممکن است بین آن‌ها تنش‌هایی رخ دهد؛ در صورتی که وقتی پدر به خانه می‌آید، تنها به او محبّت می‌کند و وقتی کودک این ابراز عواطف را می‌بیند، از پدرخود بیشتر تأثیر می‌گیرد تا از مادری که  آن تندی کلام و رفتار را دارد.

آن‌ چیزی که برای الگو‌گیری مهم است، مقبولیّت است. مقبولیّت هم از محبوبیّت و موفّقیّت ایجاد می‌شود؛ لذا هر که این دو ویژگی را داشته باشد، بچّه‌ها بیشتر از او الگوگیری می‌کنند.