همه مراجع: در فرض یاد شده، اشکال ندارد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، ج ۱، غایات الوضوء، م ۹٫