آیات عظام امام، بهجت، خامنهاى، صافى، مکارم و نورى: بنابر احتیاط واجب اسماى آنان را بدون وضو مس نکند.[۱]

آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل و وحید: بهتر (احتیاط مستحب) است اسماى آنان را بدون وضو مس نکند.[۲]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۳۱۹؛ مکارم، استفتائات، ج ۳، س ۱۲۶؛ نورى، توضیح المسائل، م ۳۲۰ خامنهاى،اجوبه، س ۱۶۴٫

[۲] – توضیحالمسائل مراجع، م ۳۱۹ و وحید، توضیح المسائل، م ۳۲۵٫