همه مراجع: خیر، تفحص لازم نیست.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – امام، استفتائات، ج ۱ ۴۵۴؛ مکارم، استفتائات، ج ۳، س ۱۲۶؛ خامنهاى، اجوبه، س ۱۶۳ و دفتر: همه مراجع.