شهیدثانی مثال جالبی دارد که مفادش این است؛ انسان وقتی درراهی وبیابانی مشغول حرکت باشد و برخورد کند با گله گوسفندی که یک سگ گله وحشی دارد، برای اینکه به راحتی ازآنجا عبورکند وآن سگ وحشی به او گزندی نرساند، عاجزانه چوپان راصدا میزند و ازاو خواهش میکند که این حیوان خطرناک را ازما دور کن تا ما رد شویمحال ماهم اگر ابتدای نمازبه همان مقداری که به آن چوپان التماس عاجزانه میکنیم، به خداوند پناه برده و التماس واستمداد نماییم، او هم به ما پناه میدهد وسگ شیطان را کنار میزند وما را حفظ میکندأعوذ بالله یعنی استمداد عاجزانه از خدا که این سگ را به کناری ببر تا ما برویمما به خدا عاجزانه پناه نمیبریم و به همین جهت است که آن شیطان خبیث تا آخر نماز با ما می باشد و ما را راحت نمیگذارد!