همه مراجع: چاپ و نشر آنها ممنوع نیست؛ ولى از استفاده یا انداختن آنها در جاهایى که موجب هتک مىشود، باید خوددارى گردد.[۱]


 

پی نوشت


[۱] – استفتائات، امام، ج ۱ س ۳۰۸ و مکارم، استفتائات، ج ۲، س ۶۸٫

 

 

 

 

کتابنامه


۱ – قرآن کریم.

۲ – سید على حسینى خامنهاى، اجوبه الاستفتائات، تهران: الهدى، اول، ۱۳۸۱٫

۳ – سید روحاللّه موسوى خمینى، استفتائات، قم: انتشارات اسلامى، اول، ۱۳۷۲٫

۴ – حسین نورى همدانى، استفتائات، قم: مهدى موعود، ۱۳۸۳٫

۵ – میرزا جواد تبریزى، استفتائات جدید، قم: سرور، اول، ۱۳۷۸٫

۶ – ناصر مکارم شیرازى، استفتائات جدید، قم: مدرسه على بن ابیطالب، اول، ۱۳۷۹٫

۷ – الشهید الثانى، الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، قم: داورى .

۸ – سیدمحمدکاظم طباطبایى یزدى، العروهالوثقى، قم: اسماعیلیان، ۱۳۷۷٫

۹ – حسین وحید خراسانى، العروه الوثقى، قم: مدرسه امام باقرالعلوم.

۱۰ – سید روح اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ترجمه على اسلامى، قم: انتشارات اسلامى.

۱۱ – ناصر مکارم شیرازى، تعلیقات على العروه الوثقى، قم: مدرسه علىبن ابیطالب، ۱۴۱۳ ق.

۱۲ – سید روحاللّه موسوى خمینى، تعلیقات على العروه الوثقى، قم: انتشارات اسلامى.

۱۳ – فاضل لنکرانى، تعلیقات على العروه الوثقى، قم: امیرالعلم.

۱۴ – حسین نورى همدانى، تعلیقات على العروه الوثقى، قم: مهدى موعود.

۱۵ – سید على سیستانى، تعلیقات على العروه الوثقى، قم: مکتبه فدک.

۱۶ – ناصر مکارم شیرازى و…، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴٫

۱۷ – حسین وحید خراسانى، تکمله منهاجالصالحین، قم: مدرسه امام باقر.

۱۸ – محمدتقى بهجت، توضیح المسائل، قم: شفق، ۱۳۷۹٫

۱۹ – لطفاللّه صافى گلپایگانى، توضیح المسائل، قم: انتشارات حضرت معصومه(س).

۲۰ – ناصر مکارم شیرازى، توضیح المسائل، مشهد: هاتف، هفدهم، ۱۳۷۶٫

۲۱ – حسین نورى همدانى، توضیح المسائل، قم: مهدى موعود، ۱۳۸۰٫

۲۲ – حسین وحید خراسانى، توضیحالمسائل، قم: مدرسه الامام باقر العلوم، ۱۴۱۹ق.

۲۳ – میرزا جواد تبریزى، توضیح المسائل.

۲۴ – سید محمدحسن بنىهاشمى خمینى، توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۳۷۷٫

۲۵ – لطف اللّه صافى گلپایگانى، جامعالاحکام، قم: مؤسسه انتشاراتى حضرت معصومه(س).

۲۶ – فاضل لنکرانى، جامعالمسائل، قم: امیرالعلم.

۲۷ – میرزا جواد تبریزى، صراط النجاه، قم: سلمان فارسى.

۲۸ – ابى فضل جمال الدین ابن منظور الافریقى مصرى، لسان العرب، بیروت: دار الاحیاء التراث العربى.

۲۹ – فخرالدین طریحى، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینى، الثقافه الاسلامیه، ۱۴۰۸٫

۳۰ – میرزا جواد تبریزى، منهاج الصالحین، قم: سلمان فارسى.

۳۱ – سید على سیستانى، منهاج الصالحین، قم: مکتبه فدک، ۱۳۸۰٫

۳۲ – حسین وحید خراسانى، منهاجالصالحین، قم: مدرسه امام باقر.

۳۳ – محمدبن حسن حر العاملى، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۱۴٫

۳۴ – محمد تقى بهجت، وسیله النجاه، قم: شفق، ۱۳۸۱٫

۳۵ – لطفاللّه صافى گلپایگانى، هدایهالعباد، قم: مؤسسه انتشاراتى حضرت معصومه(س).

۳۶ – سیستانى، Sistani.org