آیات عظام امام، بهجت، خامنهاى، صافى، فاضل، مکارم و نورى: بنابر احتیاط واجب اسماى آنان را بدون وضو مس نکند.[۱]

آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: بهتر (احتیاط مستحب) است اسماى آنان را بدون وضو مس نکند.[۲]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۳۱۹؛ مکارم، استفتائات، ج ۳، س ۱۲۶؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۳۲۰خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، س ۱۶۴٫

[۲] – توضیح المسائل مراجع، م ۳۱۹ و وحید، توضیح المسائل، م ۳۲۵٫