از راه رسیده ره به مقصد بردهست

دل از همه با زلف مجعّد برده است

طفل است و به مکتب آورد پیران را

ز این خُلق نکو که از محمّد برده است

 

شاعر: سید محمد رستگار