از داغ تو دیده لاله گون می گرید

تابوت به غربت تو خون می گرید

جایی که ز چشم تیر، خون جاری شد

پیداست که مادر تو چون می گرید

 

شاعر: علیرضا جاریانی