از برج ولایت قمری پیدا شد

بر گمشدگان راهبری پیدا شد

ارزندهتر از این سخنی نیست مرا

از چشمهی کوثر گهری پیدا شد

 

شاعر: سید محمد رستگار