ازکوزه زهر جرعهای نوشیدی

وز تلخی صبر جامهای پوشیدی

صبر تو قیام کربلا در پی داشت

چون خون حسین تشنه لب جوشیدی

 

شاعر: عباس عنقا