همه مراجع (به جز بهجت، تبریزی و وحید): ازدواج دختر شیعه با مرد سنی، مکروه است ؛ ولی اگر بترسد که بر اثر ازدواج با او به گمراهی بیفتد، جایز نیست.[۱]

آیات عظام بهجت، تبریزی و وحید: اگر بترسد که بر اثر ازدواج با او به گمراهی بیفتد، جایز نیست و در غیر این صورت بنا بر احتیاط واجب، با او ازدواج نکند.[۲]

تبصره. ازدواج با برخی از فرقه ها مانند: غلات، ناصبی ها و خوارج – که خود را مسلمان می پندارند، ولی در حقیقت محکوم به کفر هستند – جایز نیست.

 

 

پی نوشت ها


[۱] – سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۲۱۵ ؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۷۰۸ ؛ امام، تحریر الوسیله، ج ۲، القول فی الکفر، م ۸ ؛ صافی، هدایه العباد، ج ۲، القول فی الکفر، م ۸ ؛ نوری، استفتاءات، ج ۱، ۶۶۸ ؛ دفتر: فاضل.

[۲] – وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۱۲۹۸ ؛ تبریزی، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۲۹۸ و دفتر: بهجت.