ازجور معاویه واز ظلم یزید

بنگر که به سبطین پیمبرچه رسید

ازگوهرمظهرالعجایب نه عجب

کز خوردن و ناخوردن آب اند شهید

 

شاعر: مهران رفعتی