یکی از ارکان عبودیت این است که ما همیشه خود را بدهکار خدا بدانیم. ما هیچ وقت از خدا طلبکار نیستیم!

خدا و اهل بیت همیشه طلبکار هستند نه بدهکار!

اعمال خود را اگر مهم بدانیم، از کیفیت آن کم میشود؛ باید همه ی اعمالمان را ناچیز بدانیم!

همه ی این کارها وظیفه است ، ما کاری نکرده ایم!

باید بدانیم هرچه هست، تفضّل خداست.