از غیبت و دروغ به شدّت تنفّر داشت. در منزل صندوق کوچکی درست کرده بود. هر کس غیبت می‌کرد یا دروغ می‌گفت، باید مبلغی پول درون صندوق می‌انداخت و پول جمع‌آوری شده را به جبهه هدیه می‌کرد.


منبع: کتاب رسم خوبان ۱، اخلاق، صفحه‌ی ۳۷/ گامی به آسمان، ص ۲۳