پیشوای دوم جهان تشیع در نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت در شهر مدینه دیده به جهان گشود. ایشان در سن هفت سالگی بودند که پیامبر از دنیا رحلت کردند.


اوصاف و خصائص آن حضرت

ایشان به تنها از نظر علم تقوی زهد عبادت مقامی برگزیده و ممتاز داشت بلکه ار لحاظ بذل و بخشش و دست گیری از بیچارگان زتان زد خاص وعام بودهیچ فقیری از در خانه آن حضرت دست خالی برنمی گشت سیوطی در مورد ایشان می نویسد (حسن بن علی دارای امتیازات اخلاقی و فضائل انسانی فراوانی بود او شخصیتی بزرگوار ،بردبار ،باوقار ،متین، سخی و بخشنده و مورد ستایش مردم بود.)

امام مجتبی گاهی مبالع قابل توجی را سکجا به مستمندان می بخشید به طوری که مایه شگفتی واقع می شد. امام با این کار شخص فقیر را برای همیشه بی نیاز می ساخت.حضرت مجتبی علیه السلام در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارای خود را در راه خدا خرج کرد و سه بار ثروت خود را به د نیم تقسیم کرده و یصف آن را برای خود نگهداشت و نصف دیگر را در راه خدا بخشید.

 

 

مبارزات امام قبل از رهبری

 

امام فردی بسیار شجاع تو با شهامت بود و هرگز برس وبیم در وجود او راه نداشت او در راه پیشرفت اسلام از هیچ گونه جانبازی دریغ نمی ورزید و همواره آماده مجاهدت در راه خدا بود

 

امام در جنگ جمل در رگاب پدر خود در خط مقدم جبهه می جنگید و از دلاوران شجاع لشکر امام سبقت می گرفت . قبل از شروع جنگ نیز به دستور پدر به همراه عمار یاسر و نمی چند از یاران امام به کوفه رفتند و علی رغم کارشکنی ها و مخالفت های ابو موسی اشعری توانست بیش از نه هزار نفر را از شهر کوفه به میدان جنگ گسیل دارد

 

در جنگ صفین نیز دربسیج عمومی نیروها و گسیل داشتن براه جنگ با معاویه نقش مهمی را ایفاء کرد. آمادگی ایشان برای جانبازی در راه حق به قدر ی بود که امیر المؤمنین از یاران خود خواست که او و برادرش امام حسین را از ادامه جنگ بازدارند تا نسل پیامبر با کشته شدن این دو شخصیت ناز بین نرود.

 

 

گنبع:پرسمان