باید بدانیم چه چیزی سبب اشراف خاص ائمه ی طاهرین و این موهبت عظمی میشود؟یکی از شرایط مهم که اولین وعمده شرط است ، عبارت است از اجتناب از گناهان وکسب تقویالبته ما معصوم نیستیم و هیچگاه از اشتباه وخطا درامان نمیباشیم؛ اما باید بنا را براین بگذاریم که گناه نکنیممومن، عالما عامدا اصرار بر گناه ندارد، اگرچه از لغزش وگناه در امان نیست و گاهی مرتکب میشود ، اما اصرار بر معاصی ندارداگر هم خدای نکرده لغزشی از ما سر بزند، راه توبه وبازگشت باز است ونباید ناامید شویم.