آیات عظام امام، بهجت، صافی، فاضل و نوری: آری، باید اجازه بگیرد و اگر بدون اجازه مسافرت کند، باید نمازش را در آنجا تمام بخواند.[۱]

آیات عظام تبریزی و خامنه‌ای و مکارم: خیر، در این فرض اجازه شوهر، لازم نیست و نمازش در مسافرت شکسته است.[۲]

آیت‌الله سیستانی: اگر در شهری که زندگی می‌کنند، متعارف این است که دختر در این مدت از شوهر اجازه نمی‌گیرد؛ در این صورت، نمازش در مسافرت شکسته است و در غیر این صورت، باید اجازه بگیرد و اگر بدون اجازه مسافرت کند، باید نمازش را در آنجا تمام بخواند.[۳]

تبصره – اگر زن در ضمن عقد، شرط کرده باشد که در این مدت، بدون اجازه او بیرون رود و یا عقد بر توافق قبلی واقع شده باشد؛ در این صورت به فتوای همه مراجع، این شرط نافذ است و دیگر اجازه شوهر لازم نیست.

 

 

پی نوشت ها


[۱] – صافى، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۳۳۳؛ امام، استفتائات، ج ۳، حقوق زوجیت، س ۲۲ و ۴؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج ۱، س ۱۶۷۷و دفتر: بهجت، مکارم، بهجت و نورى.

[۲] – تبریزى، صراط النجاه، ج ۳، ۷۳۵؛ دفتر: وحید.

[۳] – دفتر: سیستانى.