مشاجره ها و نزاع ها، نور باطن را خاموش می کندبسیاری از بی حالی ها و عدم نشاط ها به جهت مشاجرات و درگیری های لفظی استکم منزلی داریم که در آن پرخاش و تندی نباشدروزی چند تا پرخاش باشد، برکات را از منزل می بردحتی اگر حق هم با تو بود، در امور جزیی و شخصی مشاجره نکن، چون کدورت می آوردمرحوم علامه جعفری از صاحب دلی نقل کرددر موضوعی که گمان می کردم حق با من است، داشتم با همسرم مشاجره می کردم؛ ناگهان صورت باطنی غضبم را نشانم دادند! بسیار کریه وزشت بود! آن صورت نزدیکم آمد و گفت: ای کثیف! ساکت شوهمین که متنبه شدم فورا دست همسرم را بوسیدم و عذرخواهی کردم!