موضوع مدت حیات و حکومت امام مهدی(ع) و پدیدار شدن علایم قیامت و در هم پیچیده شدن حیات مادی با بحث رجعت امامان معصوم(ع) ارتباط کامل دارد. بدین معنا که اگر رجعت امامان و حکومت کردن آنان امری حتمی و مسلم باشد در این صورت امام مهدی(ع) قبل از قیامت رحلت میکند و بعد از ایشان امامان دیگر به اراده الهی رجعت کرده و به دنیا باز می گردد و حکومت عدل الهی را سرپرستی میکنند. ولی اگر امامان رجعت نکرده و حکومت نکنند در این صورت حکومت امام مهدی(ع) تا قیامت به طول میانجامد و بعد از رحلت امام مهدی(ع) زندگی انسانی و مادی از بین میرود.

 


رجعت امامان(ع) در روایات به صورت شفاف و روشن مطرح نشده است. ولذا نمیتوان به صورت قطعی گفت همه امامان برمیگردند و به ترتیب حکومت امام را به عهده میگیرند و یا برخی از ائمه(ع) رجعت میکنند، و اگر همه رجعت میکنند آیا به همین ترتیب به دنیا باز میگردند یا بازگشت آنان به دنیا به ترتیب دیگری است. از این رو، بحث حکومت دوباره امام مهدی(ع) امیر نیست که بتوانیم به آن پاسخ روشنی بدهیم.

 

 

منبع:پرسمان