به جهاتی نباید خبر از وقت ظهور داد:


۱ – در هیچ روایتی به وقت دقیق وحتی غیر دقیق ظهور اشاره نشده است.


۲ – از آنجا که زمان ظهور ممکن است به جهت شرایطی تغییر پیدا کند وبه تعبیری متعلق “بداء” واقع شود وما از آن اطلاعی نداشته باشیم، لذا نباید از زمان ظهور خبر دهیم، گر چه انسان ممکن است از راه‏های غیر عادی به یک پرده از قضایا علم حاصل نماید.


۳ – گاهی با برخی از خبرها نسبت به ظهور که در خارج هم تحقق نیافته است مردم به اصل ظهور بدبین می‏شوند واصل واقعه از دید آنان بی اعتبار می‏گردد.


۴ – برخی از روایات، از توقیت و معین کردن وقت ظهور نهی نموده‏اند.

 

 

منبع:پرسمان