آن روز ز سنگ کینه تابوت شکست

در همهمه ی مدینه تابوت شکست

دلها همه، سنگی شده بود و از بس

زد سنگ تو را به سینه تابوت شکست

 

شاعر: محمدعلی مجاهدی (پروانه)