آنان که تو را ستم فراوان کردند

خون در دل و جان اهل ایمان کردند

از دیده کودکان تو خون می ریخت

تابوت تو را چو تیر باران کردند

 

شاعر: عباس براتی پور