اینکه جداگانه به سفر بروند، راهکار مناسبی در این زمینه است و پدر و مادر برای کمتر شدن آسیب ها دو کار می‌توانند انجام دهند:

۱ – پدر باید نقش عاطفی خود را درخانه پررنگ کند تا در زمان نبودن مادر، بتواند جای او را پر کند؛ خصوصاً اگر ایشان از جمله پدرهایی هستند که مشغله ی زیادی دارند و وقت کمی برای فرزندان می‌گذارند.

۲ – بهتر است که در زمان مسافرت مادر، یکی از محارم پدر مثل عمّه ی بچّه ها نیز در خانه حضور داشته باشدتا بتواند خلا های عاطفی را تا حدودی پر کند.