همه مراجع (به جز مکارم): آرى، باید از نامحرم بپوشاند.[۱]

آیهاللّه مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید از نامحرم بپوشاند.[۲]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – نورى، استفتائات، ج۱، س۴۹۰؛ فاضل، جامعالمسائل، ج۲، س۱۳۲۸؛ صافى، جامعالاحکام، ج۲، س۱۶۸۲؛ خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، س۱۲۲۰؛ تبریزى، استفتائات، س۱۵۹۰ و ۱۵۸۶؛ سیستانى،  sistani.orgزینت، س۲۸؛ امام، استفتائات، ج۲، احکام حجاب، س۳۲؛ دفتر: بهجت.

[۲] – استفتائات، ج۱، س۸۰۱٫