پسر یکی ازعلمای بزرگ تعریف می کرد روزی به پدرم گفتم :”شما که دریای علم هستی، اگر بنا باشد یک نصیحت کنی ، چیست؟” می گفت پدرم سرش را مدتی پایین انداخت و فرمودآبروی کسی را نبر!”

 

عزیز من اسلام می خواهد آبروی افراد حفظ شوداین گناه آبرو بردن انقدر نحس است که صاحبان آن گاهی موفق به توبه نمی شوندانقدر راحت آبروی دیگران را نبریمدر روایت آمده است اغلب جهنمیان به خاطر زبانشان جهنمی شده اندگاهی عده ای در صفوف نماز جماعت و هیات ها آبروی افراد را می برندپناه میبریم به خدا.