آئینهی حلم احمدی کیست؟ حسن

مرآت صفات سرمدی کیست؟ حسن

در گلشن مرتضی و باغ زهرا

نورسته گل محمدی کیست؟ حسن

 

شاعر: علی آهی