ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

وقتی که به چهره‌ات نظر داشت حسین

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

وقتی که به چهره‌ات نظر داشت حسیناز سیم رخت فروغ زر داشت حسینروی چو گل ات را چو نهان کرد به گِلبعد از تو ز ...

TasvirShakhesEmamHasan

حاشا که نظر به روی زردی نکنی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

حاشا که نظر به روی زردی نکنیلطفی به گدای دوره‌گردی نکنیدرد همه را دوا نمودی حاشابر ما که رسد چاره‌ی دردی نکنی شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

صهبای خدا به جام خوبی‌هایی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

صهبای خدا به جام خوبی‌هاییسرمستی صبح و شام خوبی‌هاییبد نیست اگر به خوبی‌ات وصف کنم؟تو خوب‌تر از تمام خوبی‌هایی شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر حُسن حَسن جمال یکتا صلوات

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

بر حُسن حَسن جمال یکتا صلواتبر نور دل علی و زهرا صلواتگویند که سبزپوش آل اللّه استبر سبزترین شاخه‌ی طوبی صلوات شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر درد دل خلق طبیب است حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

بر درد دل خلق طبیب است حسنخود گر چه ز درد غم نصیب است حسنمهدی به کنار تربتش می‌گریدتا خلق نگویند غریب است حسن شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای گفته خدای تو ثنای تو حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای گفته خدای تو ثنای تو حسنوی شهر مدینه کربلای تو حسنفردای جزا کور نگردد محشورچشمی که بگرید از برای تو حسن شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

ما عبد توایم، لطف معبود اینست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ما عبد توایم، لطف معبود اینستنابود غم توایم ما، بود اینستامّید شفاعت از تو داریم حسن!سودای محبّت تو را سود اینست شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

روی تو چراغ خانه‌ی خورشید است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

روی تو چراغ خانه‌ی خورشید استروشنگر آشیانه‌ی خورشید استاز نور رخ تو روشنایی داردپیش رخت این نشانه‌ی خورشید است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب همه جا شمیم اهل‌البیت است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب همه جا شمیم اهل‌البیت استواین رایحه از نسیم اهل‌البیت استمیلاد امام مجتبی آمده استچشم همه بر کریم اهل‌البیت است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

روی تو ز شرح و الضّحی آیت بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

روی تو ز شرح و الضّحی آیت بودموی تو زلیل اذا سجی آیت بوددشنام شنیدی و کرم فرمودیخوی تو ز خُلق مصطفی  آیت بود شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

روی تو حسن ماه شب تار علی است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

روی تو حسن ماه شب تار علی استلبخند تو چون فاطمه غمخوار علی استمردم همه با رطب نمایند افطاربوسیدن لب‌های تو افطار علی است شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر روی حسن هر که نگاهی دارد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

بر روی حسن هر که نگاهی داردداند به خدای کعبه، راهی داردزهرا چو روی دست علی دیدش گفتخورشید بروی دست ماهی دارد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

از برج ولایت قمری پیدا شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از برج ولایت قمری پیدا شدبر گمشدگان راهبری پیدا شدارزنده‌تر از این سخنی نیست مرااز چشمه‌ی کوثر گهری پیدا شد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

احمد که خدا به حق پیمبر خواندش

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

احمد که خدا به حق پیمبر خواندشوز جمله‌ی کائنات برتر خواندشامشب پسری به دخترش داده خداتا کور شود هر آن که ابتر خواندش شاعر: سید محمد رستگار ...

صفحه 5 از 19« بعدی...34567...10...قبلی »