ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

زیر پایش خدا غزل می ریخت

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید حمیدرضا برقعی

زیر پایش خدا غزل می ریختغزلی را که از ازل می ریختآن امامی که تا سحر امشبروی لبهای من غزل می ریختشب شعر مرا چه ...

TasvirShakhesEmamHasan

هنوز راه ندارد کسی به عالم تو

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید حمیدرضا برقعی

هنوز راه ندارد کسی به عالم تونسیم هم نرسیده به درک پرچم تونسیم پنجره ی وحی!  صبح زود بهشت“اذا تنفس ِ“ باران هوای شبنم توتو ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر باد، رفت شاخه ی بیدی که داشتم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهدی حیدری

بر باد، رفت شاخه ی بیدی که داشتماز گریه دیدگاه جدیدی که داشتمبا اشک هم نشد بروم پشت میله ها بی اعتبار بود رسیدی که داشتمدر ...

TasvirShakhesEmamHasan

از بند این جهان که در آن بی گنه درم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر:عاشق اصفهانی

از بند این جهان که در آن بی گنه درمگردم اگر رها به قفا باز ننگرمدر کار چرخ بگذرم از فکر انتقامیا از دل شکسته ...

TasvirShakhesEmamHasan

از زلف و خط و قد و خدّ پیوسته دارد ماه من

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: لامع درمیانی

از زلف و خط و قد و خدّ پیوسته دارد ماه منمشکی به عنبر برده سر، سروی مرتب با سمناز غیرت رخسار او وز حسرت ...

TasvirShakhesEmamHasan

آن را که ولایت حسن نیست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: همای شیرازی

آن را که ولایت حسن نیستطاعات قبول ذوالمنن نیستاز بعد علی قبای لولاکجز درخور قامت حسن نیستآن را که محبت تو ای شاهچون پاک روان ...

TasvirShakhesEmamHasan

هالهای از کبود چشمانش در افقهای دور میرقصید

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رضا فلاح

هاله‌ای از کبود چشمانش در افق‌های دور می‌رقصیددور تا دور ماه را دریا، غرق نت‌های شور می‌رقصیداطلسی‌ها دریده پیراهن، تن باغ از تب غزل خالییک ...

TasvirShakhesEmamHasan

مینویسم به باران هماره

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: شاعر: لیلا حضرتی

می‌نویسم به باران همارهبا دو دستت کند استخارهکرده‌ام نذر چشم نجیبتاز زمین هم ببارد ستارهسفره ها مان به رنگ سخاوتعطر و بویی بگیرد دوبارهنامتان در ...

TasvirShakhesEmamHasan

صبا ز لطف چه عنقا برو به قلّه قاف

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: آیت الله محمد حسین غروی

صبا ز لطف چه عنقا برو به قلّه قافکه آشیانه قدس است و شرفه اشرافچو خضر در ظلمات غیوب زن قدمیکه کوی عین حیوه است ...

TasvirShakhesEmamHasan

باز این چه تماشاست رخ لاله سِتان را؟

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: زلالی خوانساری

باز این چه تماشاست رخ لاله سِتان را؟کز مردمک آرد به نظر داغ نهان رادر سینه شب آهنگان راست نمودنداندازه ی نالیدن قانون فغان رابر ...

TasvirShakhesEmamHasan

دل آرامی که از مرجان، به جسم مرده بخشد جان

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: شکیب اصفهانی

 دل آرامی که از مرجان، به جسم مرده بخشد جانبه زخم عاشقان مرهم، به درد عارفان، درمانمسیحا دم سلیمانی، سلیمان جاه جانانیبه عارض چون کف ...

TasvirShakhesEmamHasan

عنبرین زلف تو چین چین و شکن در شکن است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رفعت سمنانی

عنبرین زلف تو چین چین و شکن در شکن استدر خم هر شکنی بسته، دل مرد و زن استترک جان، در ره آن خسرو شیرین ...

TasvirShakhesEmamHasan

رخسار شاه و آینه ی مهر و ماه بین

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: آیتی بیرجندی

رخسار شاه و آینه ی مهر و ماه بینحسن ازل درآینه ی روی شاه بینای دل ز چشم عقل چو موسی نگاه کنواندر نگاه، جلوه ...

TasvirShakhesEmamHasan

تا که به دل زد سپاه عشق شبیخون

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: الهی قمشه ای

تا که به دل زد سپاه عشق شبیخونریخت شبی آبم از دو دیده شبی خونعاشقم و زار و بیقرار و پریشانناله ز بیداد هجر چون ...

صفحه 15 از 19« بعدی...10...1314151617...قبلی »