ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

مرآت جمال ذوالمنن آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

مرآت جمال ذوالمنن آمده استبرخلق امام ممتحن آمده استبر روی نکویش صلواتی بفرستچون یوسف فاطمه حسن آمده است شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

تا حُسن، به ذهن شعر من می آید

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا شکوهی

تا حُسن، به ذهن شعر من می آیدتا خاطره ام نام حسن می آیداین عطر محمدی است کز خانه یاستا کوچه ی گل های چمن ...

TasvirShakhesEmamHasan

تنها نه ز شاخسار، سنبل می ریخت

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا شکوهی

تنها نه ز شاخسار، سنبل می ریختبر مقدم او بهار هم گل می ریختافروخت چو در باغ، گل رخسارشصد حنجره فریاد ز بلبل می ریخت شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

زین غنچه که در خانهی مولا خندد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

زین غنچه که در خانه‌ی مولا خنددامشب همه عالم ز تماشا خندددر پرده‌ی شرم و شادی از شوق حسنزهرا به علی علی به زهرا خندد شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

حیدر که بتان کعبه بشکست به دست

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

حیدر که بتان کعبه بشکست به دستاو را پسری خدا جمال است به دستامشب به حریم علوی می‌گرددیک دسته گل محمّدی دست به دست شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

یار آمد و هستی جهان پابستش

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

یار آمد و هستی جهان پابستشمیخانه‌ی عشق ناز چشم مستشحسن است سراپا و حسن دارد نامصد باغ گل محمدی در دستش شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

دل را به مدینه مست مست آوردیم

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

دل را به مدینه مست مست آوردیمبر قامت رنج و غم شکست آوردیمعید حسن و مدینه و ماه خداما لیله‌ی قدررا بدست آوردیم شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای لیله ی قدر آیتی از مویت

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

ای لیله ی قدر آیتی از مویتباشد که فتد به دست ما گیسویتاز یمن طلوع ماه روی تو حسنشد ماه خدا دو نیمه چون ابرویت شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

در کون و مکان سرور و عیش و طرب است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس محمدی (آزرده)

در کون و مکان سرور و عیش و طرب استچون جشن خدای علم و حلم و ادب است«آزرده» مباش، عیدی از او بطلبگر عیدی خود ...

TasvirShakhesEmamHasan

در روزه اگر مرد و زن افطار کنند

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: جواد هاشمی (تربت)

در روزه اگر مرد و زن افطار کنندبا آب، رطب یا لبن افطار کنندامشب علی و فاطمه و پیغمبربا بوسه ز  روی  حسن  افطار  کنند شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

مژده ای دل کز سرشب، صبح سر بر می زند

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: قادر طهماسبی (فرید)

مژده ای دل کز سرشب،صبح سر بر می زندپنجه خورشید امشب حلقه بر در می زندازتبار گل ،گل سرخی شکوفا می شودباز خورشیدی زخورشید دگر ...

TasvirShakhesEmamHasan

به زهر خورده ی زهرا که شبل شیر خداست (یک بند از ترکیب بند)

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: خواجوی کرمانی

به زهر خورده ی زهرا که شبل شیر خداستهمای سدره وطاووس گلشن  خضراستزماه طلعت او بود چشم دین روشنبه سرو قامت اوگشته کار ایمان راستاز ...

TasvirShakhesEmamHasan

آمد غروب و باز دل تنگ من گرفت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین منزوی

آمد غروب و باز دل تنگ من گرفتهمچون دل غریب برای وطن گرفت در جستجوی جوهر آن حُسن گمشدهاز بام و در دوباره سراغ حسن ...

TasvirShakhesEmamHasan

جگر پاره شده مرهم بی یاور ها

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: یحیی نژاد سلامتی

جگر پاره شده مرهم بی یاور هادرد و غم، زخم زده بر جگر مادر هااین چه رسمی ست که یک عده پرستوی غریببنشینند درون قفس ...

صفحه 11 از 19« بعدی...910111213...قبلی »